Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia

Zamość, dnia 21.07.2021

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą; Maleri Wojcieszko z siedzibą w Zamościu, ulica Braterstwa Broni 85.Wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000602954 ,Informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2021 na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy Nowy Rynek 3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki SKA za rok obrotowy 2020,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020,
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.