Uchwały:

Uchwała nr 9/2020

z dnia 17 września 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Maleri Wojcieszko Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zamościu w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Maleri Wojcieszko Spółka komadnytowo-akcyjna z siedzibą w Zamościu , działając na podstawie art. 17 w zw. z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798, ze zm.) niniejszym postanawia wybrać Q Securities S.A z siedzibą w Warszawie, KRS 0000446527 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Maleri Wojcieszko Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zamościu zobowiązuje komplementariusza do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy.
  3. Stosowna umowa o prowadzenie rejsetru akcjonariuszy zostanie zawarta przez komplementariusza spółki nie później niż w dniu 18 września 2020r.,
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.